Ostatní Operační programy

Programy přeshraniční spolupráce

Česká republika - Polsko

Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

V současné době probíhá intenzivní příprava nového programu.

Česká republika - Slovenská republika

Tento program navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

Česká republika - Rakousko

Tento program navazuje na Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.
Příprava nového programu spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou pro programové období 2014-2020 probíhá již od ledna 2012. Přípravu zastřešuje Řídící orgán (Úřad vlády Dolního Rakouska) ve spolupráci s Národním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

Česká republika - Svobodný stát Bavorsko

Evropská komise dne 17.12.2014 schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. V programovém období 2014-2020 bude na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Program navazuje na dlouhou tradici podpory česko-německé spolupráce, která má své kořeny již v první polovině 90. let a jež byla v minulosti realizována pod názvy Phare CBC, INTERREG a Cíl 3. Program bude nadále podporovat regionální a místní projekty připravované ve spolupráci českých a bavorských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.

Česká republika - Svobodný stát Sasko

Program bude navazovat na Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2007 – 2013. I nadále bude realizován na území příhraničních regionů NUTS 3, tj. v České republice na území krajů Karlovarského, Ústeckého a Libereckého, v Sasku zahrnuje programové území okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Krušnohoří, Střední Sasko, Saské Švýcarsko a východní Krušné hory, Bautzen a Görlitz a samostatná města Drážďany a Chemnitz. Mimoto patří k podporované oblasti durynské okresy Greiz a Saale-Orla.

Program nadnárodní spolupráce INTERREG CENTRAL EUROPE

Program spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 navazuje na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v minulém programovém období 2007-2013. Zasahuje na území 9 států: Rakousko (celá země), Česká republika (celá země), Německo (regiony Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko), Maďarsko (celá země), Itálie (Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, autonomní provincie Bolzano, autonomní provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko), Polsko (celá země), Slovenská republika (celá země), Slovinsko (celá země) a Chorvatsko (celá země).

Prioritní osa 1

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy
1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi aktéry systémů inovací pro posílení regionální inovační kapacity ve střední Evropě
1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské dovednosti s cílem podpořit hospodářské a sociální inovace ve středoevropských regionech

Prioritní osa 2

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě
2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře
2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn
2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2

Prioritní osa 3

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě
3.1 Rozvíjet kapacity pro integrované řízení ochrany životního prostředí s cílem zajistit ochranu a udržitelné využívání přírodního dědictví a zdrojů
3.2 Rozvíjet kapacity pro udržitelné využívání kulturního dědictví a zdrojů
3.3 Zlepšit řízení životního prostředí funkčních městských oblastí s cílem vytvořit z nich místa, kde se bude lépe žít

Prioritní osa 4

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě
4.1 Zlepšit plánování a koordinaci systémů regionální osobní dopravy s cílem zajistit lepší napojení na vnitrostátní a evropské dopravní sítě
4.2 Zlepšit koordinaci mezi subjekty působícími v oblasti nákladní dopravy s cílem zvýšit využití ekologických multimodálních dopravních řešení

Řízením programu je, stejně jako u minulého programu, pověřeno Město Vídeň a současně pokračuje národní koordinace na území jednotlivých členských států (pro ČR – viz zveřejněný Kontakt). Administrativní a technickou podporu pro program nadále zajišťuje Společný sekretariát se sídlem ve Vídni.

Příprava návrhu programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 a určení témat pro spolupráci se vyvíjelo se zapojením odborné i širší veřejnosti postupně již od r. 2012, nejprve využitím on-line dotazníků, cílených interview a workshopu (Vídeň, září 2013). Jednotlivé oddíly a přílohy návrhu programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 byly postupně dopracovávány, především v těchto etapách:

Nadnárodní dialog: Relevantní instituce a širší veřejnost programového území měli možnost účastnit se seminářů v jednotlivých státech (v ČR - Praha, duben 2013) a tematických workshopů (Padova, květen 2013) k programu v období 2014-2020.
Zpracování 4. verze programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 (prosinec 2013): V této etapě jsme oslovili více než 1000 adresátů z ČR formou e-mailů se žádostí o zaslání komentářů k návrhu.
Zpracování návrhu programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 ve verzi z dubna 2014 (anglická verze a překlad do češtiny jsou v kategorii Programový dokument. Tento návrh byl společně s podepsanou dohodou (viz příloha - Annex B) předložen pro informaci na jednání členů Vlády ČR 9. července 2014. Řídící orgán ho zaslal Evropské komisi 18. července 2014.
Zpracování finálního návrhu programu spolupráce CENTRAL EUROPE 2020 ve verzi ze 4. prosince 2014: Finální návrh zohledňuje připomínky Evropské komise a ke dni zpracování jí byl i oficiálně zaslán. Připomínky EK se týkaly především indikátorů. Finální návrh byl Evropskou komisí schválen 16. prosince 2014 (anglická verze je v kategorii Programový dokument).

Operační program DANUBE

V prosinci 2012 Evropská komise navrhla vytvoření nového programu nadnárodní spolupráce pro období 2014-2020. Dunajský program zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo (Bavorsko, Bádensko-Württembersko), Maďarsko, Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina.
Do projektů se mohou zapojit subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Program je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Projektové aktivity budou pro projektové partnery z České republiky spolufinancovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů.

Geografické vymezení koresponduje s vymezením EU makrostrategie Dunajský region přijaté v roce 2011. Makro-strategie a program nadnárodní spolupráce jsou dva různé nástroje regionální politiky vyvinuté pro podobné cíle, ale působí na různých úrovních a principech. Překrývající se území a cíle poskytují možnost spolupráce; kromě toho přispění k tematickým cílům strategie realizací příslušných projektů, může program také podpořit institucionální spolupráci zúčastněných subjektů a institucí v rámci strategie pro Podunají.

Ze závěrů diskuzí s odbornou veřejností, veřejné konzultace, online fórum na nadnárodní úrovni, národních konzultací v členských zemích a jednání zástupců členských států v rámci pracovní skupiny (Task Force) k obsahovému zaměření vyplynula následující témata:

Prioritní osa 1

Inovativně a sociálně zodpovědný Dunajský region

1.1. Zlepšování rámcových podmínek a vyvážený přístup ke znalostem
1.2. Zvyšování kvalifikace a pro podnikání a sociální inovace

Prioritní osa 2

Environmentálně a kulturně zodpovědný Dunajský region

2.1. Udržitelné využívání přírodního a kulturního dědictví a přírodních zdrojů
2.2. Obnovování a hospodaření s ekologickými koridory
2.3. Rozvoj nadnárodního vodního managmentu a prevence povodňových rizik
2.4. Zlepšení připravenosti k řízení rizik a katastrof

Prioritní osa 3

Lépe propojený Dunajský region

3.1. Rozvoj bezpečných dopravních systémů šetrných k ŽP a vyvážená dostupnost městských a venkovských oblastí
3.2. Zlepšování energetické bezpečnosti a energetické účinnosti

Prioritní osa 4

Dobře řízený Dunajský region

4.1. Zvyšování institucionální kapacity k řešení zásadních společenských výzev
4.2. Řízení podunajské makrostrategie (EUSDR)

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE navazuje v období 2014-2020 na operační program meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v programovém období 2007-2013. Program pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko.

Základním cílem programu je přispět ke zlepšení implementace programů implementovaných v rámci cíle investice pro růst a zaměstnanost (Cíle 1), případně v rámci cíle evropská územní spolupráce (Cíl 2). Projekty budou moci přispět ke zlepšení implementace programů Cíle 1 a Cíle 2, prostřednictvím jedním z těchto opatření:

a) Implementací nového projektu/nástroje financovaného v rámci programu Cíle 1, Cíle 2
b) Změnou řízení programu/politiky (úprava podmínek výzev, alternativní metody monitorování, hodnocení)
c) Změnou strategického zaměření programu/politiky (úprava specifického cíle, začlenění nového záměru..)

Do projektů se budou moci zapojit veřejné orgány, veřejnoprávní instituce a soukromé neziskové subjekty . Projekty budou financovány z ERDF do výše 85% způsobilých výdajů pro veřejné a veřejnoprávní příjemce a 75% pro neziskové soukromé příjemce.
Řízením programu je, stejně jako u předchůdce programu, pověřen region Nord-pas-de Calais se sídlem ve francouzském Lille.

Program INTERREG EUROPE se zaměří na tyto priority:

Výzkum, technologický rozvoj a inovace
1.1. Posílení výzkumné a inovační infrastruktury a kapacity
1.2. Podpora inovativních řetězců „inteligentní specializace“ a inovačních příležitostí

Konkurenceschopnost malých a středních podniků
2.1. Podpora MSP v růstu, rozvoji a aktivitě na poli inovací

Nízkouhlíkové hospodářství
3.1. Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

Životní prostředí a účinné nakládání se zdroji
4.1. Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
4.2. Efektivní využívání zdrojů, ekologický růst a inovace, řízení dopadů na životní prostředí

INTERREG EUROPE bude financovat dvě aktivity:
a) Projekty spolupráce: partnerství veřejných organizací pocházejících z rozdílných evropských států, spolupracující společně po dobu 3 až 5 let, prostřednictví výměny zkušeností týkající se různých tematických oblastí s hlavním cílem zlepšit implementaci programů v rámci Cíle 1 a Cíle 2. Každý region účastnící se projektu bude muset vytvořit Akční plán, který popíše, jak budou výsledky projektu v dané regionu dále využity a implementovány v praxi. Projekty budou také muset monitorovat, jak by daný akční plán využit v praxi.

Výzvy k předkládání projektů budou postupně vyhlašovány v průběhu programovacího období.

b) Policy Learning Platforms: prostor pro nepřetržité učení, kde jakákoliv organizace zabývající se politikami regionálního rozvoje bude moci najít řešení pro zlepšení způsobu řízení a implementace veřejných politik v tematických oblastech uvedených výše.

Balíček pro žadatele by měl být připraven v průběhu března/dubna s tím, že příjemci by po jeho zveřejnění měli začít připravovat projektové žádosti, aby při vyhlášení výzvy (předběžně plánováno na červen – červenec 2015) byli připraveni v krátkém horizontu předložit svůj projektový záměr.

Program meziregionální spolupráce ESPON 2020

Program ESPON 2020 navazuje v období 2014-2020 na operační program ESPON 2013 realizovaný v období let 2007-2013. Zkratka ESPON (European Spatial Observation Network) znamená česky Evropská monitorovací síť pro územní rozvoj a soudržnost a jak lze již odvodit z názvu, ESPON je výzkumným programem, který podporuje územní plánování a regionální rozvoj. Jeho cílem je poskytnout informace, analýzy, scénáře, mapy, databáze, indikátory aj., které přispívají k vyváženému rozvoji regionů či větších územních celků.

Prioritní osa 1: Územně analytické podklady, přenos, pozorování, nástroje a informovanost

Specifický cíl 1: Průběžná produkce územně analytických podkladů
Snaha o lepší pochopení střednědobých a dlouhodobých územních trendů, budoucích perspektiv pro Evropu a kvalitnější před legislativní a regulatorní hodnocení dopadu návrhů politik EU s územním dopadem.

Specifický cíl 2: Lepší přenos znalostí a využití analytické podpory uživatelů
Snaha o širší využívání územně analytických podkladů s evropskou perspektivou při rozvoji politik na národní, regionální a místní úrovni za různými účely. Snaha o lepší integraci územní dimenze do implementace programů financovaných z ESIF (včetně přípravy programů po roce 2020), častější využívání evropských územně analytických podkladů a údajů v evropských diskuzích o politikách a jejich přípravě a širší zahrnutí výsledků výzkumu a analýz v relevantních procesech územních, městských a rezortních politik na všech úrovních veřejné správy.

Specifický cíl 3: Kvalitnější pozorování území a nástroje pro územní analýzy
Snaha o lepší územní monitorování provádění politik, větší využívání územní dimenze na všech úrovních (včetně makroregionálních), užitečnější sada nástrojů pro územní analýzy a hodnocení dopadu zajišťující lepší podporu a školení pro uživatele na všech úrovních správy a také pro další programy financování z ESIF a dále širší využívání údajů, ukazatelů a map ESPON v souvislosti s relevantními oblastmi a procesy politik.

Specifický cíl 4: Širší informovanost a využívání územně analytických podkladů
Snaha o vyšší míru informovanosti větší skupiny potenciálních uživatelů evropských územně analytických podkladů, větší přítomnost analytických podkladů a argumentů v politických diskuzích na všech úrovních, srozumitelnější komunikace s jasně definovanými cílovými skupinami a podpora sítě kontaktních míst programu ESPON.

Program meziregionální spolupráce INTERACT III

Program Interact III bude navazovat na současný servisní operační program Interact II, který probíhal v letech 2007-2013 a nebude se od předchozího programu příliš lišit.

Navazující program Interact III je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní spolupráce v členských státech EU a dalších 2 zemí zapojených do programu (Norska, Švýcarska). Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, tj. nezbytnou součástí je i zaměření na Strategii 2020 či využití sítí podporujících inovativní přístupy. V rámci programu Interact III, stejně jako v programu Interact II, nebudou realizovány nové projekty, do kterých by se mohla zapojit širší veřejnost.

 

OPERAČNÍ PROGRAM RYBÁŘSTVÍ

Globálním cílem Operačního programu Rybářství (OP R) je udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů. Cílem je rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury (rybníkářství) pro zajištění produkce kapra a jeho dodávek na trh a současně je také potřeba podpořit zavádění moderních intenzivních chovných systémů s cílem zvyšování produkce ryb a přispění k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, které budou pořizovány pro produkci lososovitých popř. dalších druhů ryb k zajištění celoročních dodávek do tržní sítě.

ZÁMĚR

Udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů, rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků.

CÍLE

3. Podpora malých a středních podniků ( PU 2, PU 5)
6. Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (PU 2, PU 3)

PODPOROVANÉ OBLASTI

Priorita Unie 2:Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje
Priorita Unie 3: Podpora provádění společné rybářské politiky
Priorita Unie 5: Podpora uvádění na trh a zpracování

Operační program Rybářství byl schválen Evropskou komisí dne 4. 6. 2015.

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA

Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OP D) je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR včetně postupného vyrovnávání kvality dopravní sítě ČR se „starými“ zeměmi EU. Sektor dopravy je jednou z důležitých oblastí národního hospodářství, která ovlivňuje prakticky všechny oblasti veřejného i soukromého života a podnikatelské sféry. Kvalitní dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti celého státu i regionů. Její nerovnoměrná kvalita je jednou z příčin územních rozdílů.

ZÁMĚR

Silniční a železniční doprava, silniční infrastruktura.

CÍLE

Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava (PO 1, PO 2, PO 3)

PODPOROVANÉ OBLASTI

Prioritní osa 1: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Prioritní osa 2: Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu
Prioritní osa 3: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Prioritní osa 4: Technická pomoc
Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí dne 11. 5. 2015.

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV