Program rozvoje venkova

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni.

Záměr

Rozvoj venkova, zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlep- šením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Cíle

Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (Priorita 1)
Podpora malých a středních podniků (Priorita 2)
Snižování energetické náročnosti ekonomiky (Priorita 5)
Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže (Priorita 4)
Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství (Priorita 5)
Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla (Priorita 6)
Fungující sociální systém a boj proti chudobě (Priorita 6)
Zkvalitnění systému vzdělávání (Priorita 2,3,4,5)


Podporované oblasti

Priorita 1: Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
Priorita 2:Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařová- ní lesů
Priorita 3: Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství
Priorita 4: Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
Priorita 5: Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
Priorita 6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Program rovzoje venkova byl schválen Evropskou komisí dne 18. 5. 2015.

Přejete si dostávat novinky na Váš email?

Olivius, s.r.o.

+420 702 027 070
info@olivius.cz

Hornická 2252/6, 356 01, SOKOLOV